Wednesday, October 27, 2010

TUGASAN KUMPULAN

APLIKASI SENI DALAM RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENGENALAN

Seni merupakan satu bidang yang unik. Keunikan bidang ini telah memberikan peluang kepada manusia untuk berada dalam dunianya. Hal ini kerana, ada yang menjadikannya hanya sebagai  minat, kerjaya, sumber pendapatan dan sebagainya. Namun seni tetap berada pada kedudukannya yang tersendiri.
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Ketiga, (1997), halaman 1244-45, seni membawa maksud halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak didengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan.  Selain daripada itu juga, seni boleh ditafsirkan sebagai membawa maksud atau pengertian kebolehan mencipta sesuatu lukisan, ukiran, khat dan sebagainya.
Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.
Terdapat beberapa tokoh yang memberi pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh seperti Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Selain itu, menurut Howard Gardener (1983) lagi, pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Manakala Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai pendidikan kanak-kanak.
Di samping itu, gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik,kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif,personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan analitik,emosional dan fizikal dan intelektual. Sebagai contohnya Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan.
Pengajaran seni dalam pendidikan merupakan salah satu matlamat mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.
Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbangkan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Murid berpeluang untuk menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. Namun begitu, proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen, menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan, cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan.
 Oleh itu, Seni dalam pendidikan ini juga mengintegrasikan tiga kompenan yang mampu melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Ia bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeuruh dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek akan berlaku. Selain daripada itu juga, Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu, melalui aplikasi seni dalam pengajaran dapat membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga dapat membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Tambahan pula, aplikasi seni juga boleh memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional serta  membantu perkembangan insaniah secara seimbang dan menyeluruh.
.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

Mata Pelajaran                            : Kajian Tempatan
Kelas                                           : 5 Adil
Bil Murid                                    : 24 orang
Masa                                            : 80 minit
Tarikh                                         : 11 Oktober 2010
Tema                                           : Sejarah Negara Kita
Tajuk                                           : Latarbelakang Parameswara dan Sejarah Pembukaan                           
                                                     Melaka
Objektif Pengajaran                    : Guru menerangkan mengenai latar belakang Parameswara dan                                                                                                                    
                                                       Sejarah pembukaan Melaka. 
Hasil Pembelajaran                     : Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat:
                                                                                                                      i.      Menceritakan latarbelakang Parameswara sebagai pengasas Melaka.
                                                                                                                     ii.     Menjelaskan sebab Parameswara melarikan diri dari Palembang.
                                                                                                                   iii.     Menyatakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke    Melaka.
                                                                                                                  iv.       Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka.

Pengetahuan Sedia Ada                : Beberapa orang murid pernah mendengar, melihat atau  
                                                         pernah melawat negeri Melaka Bandar Bersejarah.
Bahan Bantu Mengajar                 : Gambar, buku teks Kajian Tempatan Tahun 5, kad arahan,
                                                        Lembaran kerja dan LCD.
Nilai-nilai Murni                           : menghargai dan menyayangi negara kita.
Penyampaian                                 : Kemahiran berfikir, kemahiran koperatif, sumbang saran,
                                                        Kaedah pemerhatian, lakonan,inkuiri penemuan


Rancangan Pengajaran Harian


Langkah / Masa
Isi pelajaran
Aktiviti P & P
Catatan
Set induksi
(5 minit)
Pengenalan tajuk
- Guru menunjukkan gambar Kota A Farmosa yang
terdapat di negeri Melaka.
- Berdasarkan gambar, guru menanyakan soalan
kepada murid.
Contoh soalan:
a) Pernahkah murid melihat
gambar ini?
b) Apakah yang dapat dilihat
melalui gambar ini?
c)     c) Di negeri manakah terdapatnya kota A Farmosa ini?
- Guru mengaitkan topik pelajaran hari ini, iaitu
pengasasan Melaka

KBKK:
Menjana idea

Kemahiran:
Berfikir, melihat, mendengar

ABM :
Gambar


LANGKAH 1 (15 minit)- Guru meminta murid merujuk buku teks Kajian Tempatan Tahun 5, halaman 51-52.
-Murid diminta membaca petikan ”Pengasasan
Melaka” yang terdapat pada halaman tersebut.
-Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid yang mengandungi soalan berkaitan latar belakang Parameswara dan sebab Parameswara melarikan diri dari Palembang.
- Guru bersoal jawab dengan murid jawapan bagi
lembaran kerja yang diberikan.
-Guru membincangkan jawapan murid dan memberi
penjelasan lanjut tentang latarbelakang Parameswara
dan sebab-sebab Parameswara berhijrah.

Kemahiran :
berfikir, mendapatkan
maklumat, memproses
maklumat, menyampaikan
maklumat

ABM:
Buku teks,
Lembaran kerja
Slide power point

Nilai : Bersyukur
dan berbangga

Langkah 2
(15 minit)
-Murid diminta merujuk petikan ”Pengasasan
Melaka”di dalam buku teks Kajian Tempatan.
-Secara berpasangan murid diminta menanda dan melabel perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka pada peta Asia Tenggara berdasarkan maklumat dalam petikan tersebut.
-Guru memilih murid secara rawak untuk membentangkan peta perjalanan Parameswara. -Guru membincangkan jawapan murid dan menerangkan dengan lebih lanjut peta perjalanan
Parameswara.

ABM :
Buku teks Kajian Tempatan, Peta Asia Tenggara, Slide Power point

Nilai Murni :
Kerjasama

LANGKAH 3 (25  minit )

-Guru menayangkan sajak perjuangan dan sedutan
animasi kepada semua murid.
-Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
- Setiap kumpulan diagihkan satu tugasan iaitu melakonkan peristiwa pembukaan Melaka
berdasarkan skrip yang diberi.
-Murid perlu menggunakan kreativiti sendiri bagi
melakonkan watak yang diberikan
Kaedah:
Koperatif , kolaboratif

TKP – Verbal linguistik, visual ruang, interpersonal,
kecerdasan muzik, naturalis

ABM :
Kad arahan Skrip ”Bagaimana Melaka mendapat nama”

LANGKAH 4 (15 minit)

- Pembentangan /persembahan hasil kerja kumpulan
-Guru merumuskan hasil lakonan tadi dengan peristiwa pembukaan Melaka
Kaedah:
Koperatif , kolaboratif

TKP – Verbal linguistik,
visual ruang, interpersonal,
kecerdasan muzik, naturalis

Nilai murni :
Bekerjasama

PENUTUP
(5 minit )

-Guru merumuskan kembali pelajaran hari ini dengan mengimbas kembali pengasas Melaka dan peristiwa yang membawa kepada pembukaan Melaka.
-Guru memberi pengukuhan dengan soalan kuiz ringkas menggunakan multimedia.
-Aktiviti susulan :
Murid diminta membuat sebuah laporan pendek tentang peristiwa Pembukaan Melaka sebagai kerja rumah. Mereka juga diminta melakar semula peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka
dalam laporan tersebut.


KBKK :
Menjana idea

Strategi :
Penerapan
REFLEKSI
Di akhir pembelajaran , pelajar merasa gembira dan terhibur dengan aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Hal ini demikian kerana, pembelajaran pada hari ini diselitkan dengan unsur-unsur kesenian, di mana pelajar memainkan peranan dengan melakukan lakonan dan berpuisi untuk menjayakan pembelajaran pada hari ini. Melalui subjek ini juga pelajar dapat menghayati dan merasai sendiri situasi yang ingin disampaikan oleh guru, keadaan ini sekali gus membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan dan lancar.
Di samping itu, pelajar juga dapat memupuk nilai kerjasama di antara mereka. Nilai kerjasama ini dapat dilihat melalui kerjasama ditunjukkan dalam aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Walaupun setiap pelajar memainkan peranan masing-masing, namun mereka masih lagi bekerjasama dan tidak mementingkan diri sendiri dalam menjayakan  aktiviti yang dianjurkan oleh guru. Keadaan ini jelas menggambarkan bahawa nilai murni masih lagi menjadi tunjang dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Selain itu, melalui aktiviti yang dijalankan juga hubungan antara guru dan pelajar terjalin dengan lebih erat. Hal ini dapat dilihat melalui penglibatan guru secara langsung dalam aktiviti yang dijalankan. Keadaan ini membolehkan pelajar senang berinteraksi dan beramah mesra dengan guru tanpa ada halangan dan sekali gus menjadikan hubungan antara guru dan pelajar bertambah erat.


No comments:

Post a Comment